Entegre Politika

Ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara uygun olarak faaliyet gösteren ASMAŞ, güvenli iş ortam koşulları oluşturup, çevre dostu üretim teknolojileri kullanarak, standartlara uygun kalitede üretim yapmayı, müşteri memnuniyetinin ve ürün güvenilirliğinin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği risklerine maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili taraflar için riskleri yok etmeyi veya en aza indirmeyi,
 • Çevre ile etkileşime giren faaliyetlerin veya ürünlerin çevre üzerinde yaratabileceği kirlenmeyi kaynağında önlemeyi; önlenemeyen hallerde en aza indirmeyi,
 • Yürürlükte olan ve yükümlü olduğu Çevre ve İSG mevzuatına ve diğer şartlara uymayı,
 • Geçerli standart ve yasal şartlara uygun olarak üretim yapmayı,
 • Sağlık-Emniyet-Çevre konularında komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak her türlü işbirliklerini desteklemeyi,
 • Ürün şartlarına uygunluk için personel, ekipman, altyapı ve çalışma ortamı gibi kaynakların tespitini, teminini ve etkin yönetimini,
 • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
 • Kalite, Çevre ve emniyet duyarlılığını sağlamak amacıyla Entegre Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistem şartlarına uymayı ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Müşteri ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan bir firma olmayı,
 • Kuruluş içerisinde politikanın tüm çalışanlara duyurulmasını ve tüm çalışanların kalite, çevre ve iş güvenliği bilinci ile çalışacaklarını sağlamayı,
 • Kalite hedeflerinin belirlenmesi
 • Entegre politikanın sistem uygulayıcıları, müşteriler, 3. taraflar ve ilgili dış kuruluşlar tarafından erişilebilir olmasını,
 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı örnek bir kuruluş olmayı,
 • Müşteri odaklı olup, uygun fiyata, kaliteli, zamanında ve eksiksiz ürün teslimi gibi beklentileri hızlı ve güvenli bir şekilde karşılamada sürekliliği sağlamayı,

Taahhüt etmektedir